ทัวร์ลาว ดาวน์โหลดรูป มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็ว

จำนวนการเข้าขม 3 ครั้ง
ทัวร์ลาว ดาวน์โหลดรูป มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็ว
รหัสทัวร์
008-5870
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

  • พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร
  • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง
  • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  • ตลาดกลางคืนวังเวียง
  • เมืองเวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย

แผนการเดินทาง

10.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย Thai Air Asia(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

13.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ FD1030 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง)

**บนเที่ยวบินไม่มีอาหารทั้งขาไปและกลับ**

15.20 น.  เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านช้อปปิ้งตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม  พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย

นำท่านเยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหรือเรียนรู้วิธีการทำ อาทิ การทำงานกระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

กลางวัน  บริการอาหารกลางวันพื้นบ้านแบบขันโตก บนเรือ

บ่าย   นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำ  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

05.30 น.  ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว (รวมค่าข้าวเหนียวแล้ว)กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋

09.00น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิน” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ ธรรมชาติตลอดสองข้างทางในรถไฟ

นำท่าน                     เดินทางถึงสถานีรถไฟวังเวียงเมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 เดินทางสู่ บลูลากูน จากนั้นนำท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์ สำหรับท่านที่อยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน (ไม่รวมค่าบริการ)

ล่องเรือชมแม่น้ำซอง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่โดยรอบ จนได้ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว)

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่เวียงจันทน์ นำท่าน  เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ

สักการะ วัดพระธาตุหลวง(THATLUANG PAGODA) เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ

ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (VICTORY MONUMENT)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติวัตไตเมืองเวียงจันทน์

14.30 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1041

15.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
03 พ.ย. 66 - 06 พ.ย. 6615,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 6616,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6617,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6617,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6617,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6719,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6720,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6719,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6714,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6716,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6717,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 6716,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6715,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6715,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6716,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6716,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 6719,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6719,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6719,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6719,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 6719,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
รหัส 008-5870 ทัวร์ลาว ดาวน์โหลดรูป มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็ว
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - เม.ย.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=2506

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/008-5870.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  • ตลาดกลางคืนวังเวียง เมืองเวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา