ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

จำนวนการเข้าขม 1 ครั้ง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
รหัสทัวร์
011-6438
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Myanmar Airways (8M)

ไฮไลท์

 • เมืองหงสาวดี -พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้โท 
 • พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ)
 • ตลาดสก็อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี 

แผนการเดินทาง

07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL (8M) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

10.40 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ 8M 336 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

11.30 น.  เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) กรุณาปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) หรือ “เมืองพะโค” เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว)

บ่าย   นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kambazathadi Golden Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ “พระธาตุมุเตา” แปลว่า “จมูกร้อน”  เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า “เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า” เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท (KYAIKTO) แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้าม ผ่านชมแม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เดินทางต่อสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) นับเป็น “เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า” ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่ สูง 5.5 เมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เดินทางถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) (ใช้เวลาเดินทางจากคิ้มปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากอาหารค่ำ ท่านสามารถอิสระขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดให้สำหรับสุภาพบุรุษ เข้าไปปิดทององค์เจดีย์ เปิดถึงเวลา 21.00 น. (ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก)   

05.00 น.   ช่วงเช้า สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตร สามารถซื้อได้โดยมีร้านค้าจำหน่าย อยู่ที่ชุดละประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต และดอกไม้ธูปเทียนชุดละ 2,000 จ๊าต ท่านสามารถเลือกทำบุญได้ตามอัธยาศัย (กิจกรรมนี้ไม่บังคับ อิสระตามอัธยาศัย)

                  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิ้มปูนแค้มป์ (ใช้เวลาเดินทางจากยอดเขาถึงคิ้มปูนแค้มป์ประมาณ 1 ชั่วโมง) และเปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว)

บ่าย  นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต

สมควรแก่เวลานำเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (YANGON) เคยเป็นเมืองหลวงของพม่าจนถึงปี ค.ศ. 2006 เมื่อรัฐบาลทหารย้ายศูนย์ราชการไปยังเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ ด้วยประชากรกว่า 7 ล้านคนย่างกุ้งจึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่าและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) “เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า” ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยคำว่า "ชเว" หมายถึง ทอง, "ดากอง" ภาษามอญเรียกชื่อว่า ตะเกิง คือชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้างประดับด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ และเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6–10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ จากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา 8 เส้น พ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระ

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ (Botahtaung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

จากนั้นพาท่านขอพร พระเทพทันใจ เป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ซึ่งตามตำนานพระไตรปิฎกเล่าว่า ก่อนที่ชาวรามันทั้ง 8 จะเข้าไปนมัสการพระพุทธเจ้า ได้มีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเกิดเป็นญาติของชาวรามัญกลุ่มนี้ ได้ชี้นิ้วไปยังทิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งจุดนี้จึงเป็นตำนานในการสร้างเทวรูปเป็น “เทพทันใจ” ยื่นชี้นิ้ว ไปทางพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ชเวดากองนั่นเอง และ “เทพทันใจ” ยังคง จัดได้ว่าที่พึ่งทางใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ นักการเมือง ดารา ศิลปิน นักร้องหรือคนทั่วไปนับถือกันเป็นจำนวนมาก หรือ แม้กระทั้งพ่อค้าแม่ขายจะนิยมกันมาก เพราะเชื่อกันว่าเมื่อได้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้สมหวังรวดเร็วทันใจทุกที ชื่อว่า เทพทันใจ จึงเป็นคำที่ติดปาก และคนไทยเป็นคนตั้ง ซึ่งตามชื่อจริงๆ แล้วก็คือชื่อ “นัตโบโบยี” ที่ชาวพม่ารู้จัก เป็นที่เคารพมาตั้งแต่ สมัยโบราณ

จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนาน กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ ศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน แล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้และ ผลไม้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดสก็อต (Scott Market) หรือ “ตลาดโบยกอองซาน” สร้างโดย นายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี, เครื่องแกะสลัก,  ผ้าไหมลายต่างๆ, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท+ติ่มซำ)

บ่าย   นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Buddha Temple) หรือ “พระนอนตาหวาน” ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้ม ดวงตาทำจากลูกแก้ว ที่สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนาม อีกชื่อคือ “พระตาหวาน” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูป มงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริง และตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

จากนั้นนำท่านชม วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี (Nga Htat Gyi Pagoda) มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า ประชาชนมานิยมกราบไหว้ โดยผู้ชายพระพม่าจะกราบไหว้พระแบบนั่งยองๆ ส่วนผู้หญิงจะนั่งขัดสมาธิลงกับพื้น ที่นี่จะมีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิ แบบศิปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

17.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ 8M 350 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

*** (เฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 ไฟล์ทขากลับจะเป็นเที่ยวบินที่ 8M 331 : 16.25-18.15) ***

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 669,999 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 6610,999 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6611,118 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6611,118 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ              
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก. (ไม่จำกัดชิ้น)  
 • ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน         
 • แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                        
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันโควิด-19
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 • (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (พม่า) ท่านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไทย) ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (พม่า) (ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น WHEELCHAIR , เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
รหัส 011-6438 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66
เดินทางโดย Myanmar Airways (8M)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=2967

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/011-6438.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เมืองหงสาวดี -พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้โท  พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) ตลาดสก็อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี 
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา