ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้

จำนวนการเข้าขม 23 ครั้ง
ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ - บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
รหัสทัวร์
002-6717
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - มิ.ย.67
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Qatar Airways (QR)

ไฮไลท์

 • เมืองมิลาน...ปราสาทสฟอร์เซสโก้, มหาวิหารแห่งมิลาน, เวโรน่าเมืองแห่งความรักสุดแสนโรแมนติก
 • เกาะเวนิส เกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว, ปิซ่า...หอเอนปิซ่า
 • ฟลอเรนซ์...มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร, เนินเขาไมเคิล แองเจโล, เซียน่า...เมืองมรดกโลก
 • เมืองเนเปิ้ล – พักในเกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ้ำบลูก๊อตโต้) -กรุงโรม, กรุงวาติกัน,
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน(Sistine Chapel), เข้าชมโคลอสเซียม, -น้ำพุเทรวี่
 • วิหารแพนธีออน, ซอร์เรนโต้, เมืองโบราณปอมเปอี -ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปu

แผนการเดินทาง

18.15 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833

00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

01.25 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR123

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง มิลาน(Milano) นำท่านชมบริเวณภายนอก “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูล สฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ จากนั้นชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ “เมืองซีร์มิโอเน” Sirmeone

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่เมือง ‘เวโรนา’ เดินเล่นชมเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงสมัยโรมัน เวโรนาก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล เวโรนาได้อนุรักษ์อนุสรณ์สถานจำนวนมากตั้งแต่สมัยโบราณ ยุคกลาง และยุคเรอเนสซองส์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีสำหรับคู่รัก โดยตั้งอยู่ระหว่างเมืองมิลานและเวนิสในเขตเวเนโตทางตอนเหนือของอิตาลี เวโรนาเป็นที่รู้จักในฐานะฉากในวรรณกรรม "โรมิโอและจูเลียต" ของวิลเลียม เชคสเปียร์ เยี่ยมชมบ้านจูเลียต และถ่ายภาพกับ ‘โคลอสเซียมขนาดเล็ก’ และจัตุรัสสุดโรแมนติกที่อยู่ใจกลางเมือง นำคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” (Venice-Mestre) ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Hotel NH Venezia Laguna Palace / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ท่ารเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือส่วนตัวเข้าสู่ “เกาะเวนิส” เกาะอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซาน มาร์โค ” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ 

ชมความสวยงามของจตุรัสด้านหน้าพระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ใหญ่ที่สุด ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เครื่องแก้วมูราโน่ ” สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอัลโต้” ให้คณะได้สัมผัส วิวสองฝั่งคลองแห่งเวนิส อันสุดแสนโรแมนติกโดยการ “นั่งเรือกอนโดร่า” Gondola ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (เรือนั่งได้ 5-6 ท่านต่อ 1 ลำ หากท่านต้องการนั่งแบบส่วนตัวกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) (รวมในค่าทัวร์แล้ว) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมืองเวนิส

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!!! สปาเกตตี้ล๊อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster)                                                                     

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” (Pisa) เพื่อเข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สำหรับหอเอนปิซ่านี้ ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” (Siena) เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น โลกเมื่อปี ค.ศ.1995

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Hotel NH Pisa / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” (Florence) เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง ชม “จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย” (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ นำท่านข้ามแม่น้ำอาร์โนเข้าสู่ “จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล” บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธิ์จำลอง “เดวิด” David ที่โด่งดังในตำนานเป็นผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจลโล  และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ท่านสามารถจะบันทึกภาพวิว ทิวทัศน์ที่งามที่สุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชมประติมากรรมที่สวยงามของ “สะพานเวคคิโอ” สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ข้าม “แม่น้ำอาร์โน” สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ฟิออเรนติน่าสเต๊ก รสเลิศพร้อมไวน์ทัสคานี

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล์ เอ้าท์เลท (The Mall Shopping Outlets) เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำของอิตาลีมากมาย เช่น Gucci, Prada, Armani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc.

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Hotel NH Siena / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชมเมืองเซียน่า(Siena) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิญท่านเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมาก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเนเปิลส์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli)  ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลี  เป็นเมืองที่ร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและยังเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิลส์ จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 เเละที่สำคัญก็คือที่เมืองเเห่งนี้เป็นเมืองแรกในโลกที่เริ่มมีการทำพิซซ่า จึงนับได้ว่าเป็นเมืองต้นตำหรับของพิซซ่าอย่างเเท้จริง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Palazzo Caracciolo / Napoli Hotel / Hotel NH Napoli หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ออกเดินทางสู่ “เกาะคาปรี” (Capri Island) / นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะคาปรี ท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม นำท่านชมความงามของ “ถ้ำบลูกรอตโต้” (BLUE GROTTO) ถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1826 มีขนาดกว้าง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเข้าถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือระดับน้ำสูงเกินอาจงดรายการชมถ้ำบลูกอตโต้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย) นำท่านนั่งเรือเข้าสู่บริเวณ “มาริน่า แกรนด์เด” (Marina Grande) ท่าเรือที่สวยงามของ “เกาะคาปรี” (รถจะมารับกระเป๋าเล็กของทุกท่านไปส่งยังโรงแรมที่พัก) จากนั้นนำท่านโดยสารรถราง (FUNICULAR) สู่ย่านกลางเมืองของเกาะคาปรี(จัตุรัสอูมแบร์โต) จัตุรัสแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางของเมืองที่คึกคัก ผู้คนจะนิยมมาเดินรอบๆ จัตุรัสที่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียง มีหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นใจกลางจัตุรัส และยังมีจุดชมวิวเมืองที่ใกล้กัน

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารถ้องถิ่น

นำท่านเดินชมเกาะคาปรี สถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจ(จักรพรรดิออกุสตุส (Augustus) ผู้ยิ่งใหญ่) และยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวันนี้ บรรดากวีและนักเขียนชื่อดังต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ที่คาปรีสวรรค์อยู่ใกล้ๆ เพียงแค่ปรายตามอง” นำท่านเดินสู่จุดชมวิว ณ “สวนออกัสตัส” (Augustus Garden) สวนแห่งนี้ เป็นสวนที่เต็มไปด้วยพืชพรรณหายาก และมีความสวยงาม ร่มรื่น ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20  เพื่อถวายแก่จักรพรรดิแห่งโรมัน สวนแห่งนี้ประกอบไปด้วนระเบียงที่มองเห็นทะเล มีไม้ประดับและดอกไม้นานาชนิดให้เยี่ยมชมมากมาย และยังได้เห็นวิวแบบพาโนรามา 180 องศาของเกาะคาปรีอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินสู่สถานีรถบัสท้องถิ่น เดินทางสู่ย่าน “อนาคาปรี”(Anacapri) นำท่านโดยสารกระเช้าสู่จุดชมวิว “มอนเต โซลาโร”(Monte Solaro) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของ Capri เนื่องจากมอนเต โซลาโร Monte Solaro เป็นภูเขาที่มีความสูง 589 เมตร และเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะคาปรี มีเวลาอิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ ท่านอาจเลือกนั่งจิบกาแฟ ทานไอศกรีม(Gelato) หรือเครื่องดื่มท้องถิ่น “เลมอนเชลโล่”(Lemoncello) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะคาปรี / ได้เวลาสมควรนำทุกท่าน เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก มีเวลาให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศที่ทำให้คาปรีมีเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยว อดีตเคยเป็นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมัน ที่โปรดให้เป็นวิมานฉิมพลีริมฝั่งทะเล ชมทิวทัศน์อันงดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี ชมบ้านเรือนและบ้านพักตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายกับธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: San Michele Hotel / Hotel Syrene Capri / La Residenza Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านลงเรือกลับสู่ “เมืองท่าเรือเมืองซอร์เรนโต้” (Sorrento)

10.30 เดินทางถึงท่าเรือเมืองเนเปิ้ล(Sorrento) นำท่านชม จัตุรัสทาซโซ่ (Piazza Tasso) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เป็นจัตุรัสที่เต็มไปด้วยสีสันของร้านรวงที่ตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนนสายที่ได้ชื่อว่าเป็นช้อปปิ้งอันมีชื่อเสียงของเมืองซอร์เรนโต้ พร้อมทั้งยังได้ชมวิถีชีวิตของผู้คนพื้นเมืองที่นิยมมานั่งจิบกาแฟ หรือมานั่งพูดคุยสังสรรค์กันในร้านอาหาร นำท่านชมบริเวณโดยรอบจัตุรัสทาซโซ่ ที่เต็มไปด้วยโบสถ์ วิหาร ที่มีความโดดเด่นงดงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค จากนั้นมีเวลาให้ทุกท่านเดินเล่นชมความงดงามของอ่าวเนเปิ้ลจากบริเวณสวนวิลล่า โคมูนาเล่ (Villa Comunale Park, Sorrento) เป็นสวนสไตล์อิตาเลียนใต้ที่สวยงามเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟวิสุเวียส เป็นจุดยอดนิยมสำหรับนั่งดูพระอาทิตย์ตกดิน มีม้านั่ง, โรงละครโอเปร่า สวนสาธารณะแห่งนี้ก็เหมาะสำหรับทุกวัยจริงๆ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่คุณต้องไปเยี่ยมชมเมื่ออยู่ในซอร์เรนโต

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่าปอมเปอี นำท่านเข้าชม “เมืองโบราณปอมเปอี” (Pompei) นำท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ซากเมืองแห่งความตาย” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศอิตาลี ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างเส้นทางที่เต็มไปด้วยพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนที่สวยงาม

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hotel NH Collection Roma Centro / Crowne Plaza Rome St. Peter / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “นครรัฐวาติกัน” “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” ***พิเศษสุด...นำท่านเดินเข้าชมภายในของ “พิพิธภัณฑ์วาติกัน”(Sistine Chapel) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนาและศิลปะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะของศาสนจักรคาทอลิกที่มีอายุหลายร้อยปีไว้ให้ชม โดยเฉพาะผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกหลายท่าน เช่น ไมเคิล แอเจลโล(Michelangelo) และ ราฟาเอล(Raphael) แถมภายในยังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตร ท่านจะได้ชมภาพเขียนเฟสโกบนเพดานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวาติกันอีกด้วยนั้นคือภาพ “The creation of Adam” ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของคนมาเที่ยวกรุงโรม นำท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นำท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” (The Pieta) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมเมืองเก่ากรุงโรมระหว่างเส้นทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม รถโค้ชจะนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาว อิตาลี“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม”  นำท่านเข้าชมภายใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

พักที่: Hotel NH Collection Roma Centro / Crowne Plaza Rome St. Peter / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินเข้าชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” น้ำพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนกลางของน้ำพุนั้นมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนขี่รถม้าติดปีกแสดงถึงความมีสุขภาพที่แข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักร จากนั้นเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าเพื่อเข้าชม ความมหัศจรรย์ของ “วิหารแพนธีออน” สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี วิหารแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาล จุดเด่นที่น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบ “ โดม ” ด้านบนของอาคารทำได้อย่างน่าอัศจรรย์ นำท่านเดินทางสู่ “ย่านบันไดสเปน” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหรืออิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel ฯลฯ ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน่

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 132

23.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

02.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836

13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
11 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67159,900 บาท32,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67159,900 บาท32,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67159,900 บาท32,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67159,900 บาท32,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67159,900 บาท32,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน // กรุงโรม – กรุงเทพฯ (หรือสลับเมืองลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง
 9. น้ำดื่มบนรถโค้ชบริการตลอดการเดินทาง
 10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้

*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 4. ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน ***หากท่านประทับใจในการบริการ***
 5. ค่าธรรมเนียมการเลื่อนตั๋วขากลับ(กรณีอยู่ต่อ)
 1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อ ได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่สำคัญในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
159,900 บาท
รหัส 002-6717 ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้
ราคาเริ่มต้น 159,900 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67 - มิ.ย.67
เดินทางโดย Qatar Airways (QR)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=3426

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/002-6717.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา