ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว

จำนวนการเข้าขม 21 ครั้ง
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว - บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
รหัสทัวร์
090-6822
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

  • พระธาตุพูสี  – ตลาดมืด - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - พระราชวังเก่า  
  • ถ้ำติ่ง – หมู่บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวางชี - ตักบาตรข้าวเหนียว
  • ตลาดเช้า - บ้านผานม – ร้านกาแฟ Dao – วัดเชียงทอง

แผนการเดินทาง

11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.55 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง ประเทศลาว เที่ยวบิน FD1030 (ไม่มีอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ) (น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

15.20 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุพูสี สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุมองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆจะสวยมากในยามเย็นแบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่งมีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดมืด ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยและคนลาว บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร

ที่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเก่า เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้

นำท่านสู่ วัดเชียงทอง ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม ' วัดต้นไม้ทอง ' เป็นประตูสู่หลวงพระบางเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำคาน สถานที่นี้มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ลาวและเป็นสถานที่ชุมนุมที่สำคัญสำหรับการเฉลิมฉลองประจำปีที่สำคัญ แต่เดิมวัดถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2103 ภายใต้คำสั่งของสมเด็จ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพลาดการโจมตีอย่างหวุดหวิดมาหลายต่อหลายครั้ง แม้กระนั้น เวลาก็ได้ผ่านไปและมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นมากเกิดขึ้นในช่วงปี 2503 วัดยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมด้วยการซ่อมแซมหลังคา ปิดด้วยใบไม้ทอง และบูรณะด้วยการเคลือบทองที่ผนังและทางเข้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงไม่ไกลจากหลวงพระบาง บ้านถ้ำติ่งมีพระพุทธรูปนับพัน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินแห่งนี้ได้รับการเคารพมานานหลายศตวรรษ จำนวนพระพุทธรูปในถ้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อชาวบ้านนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในถ้ำเมื่อพวกเขาไปเยี่ยมเยือน คุณสามารถเดินทางไปยังถ้ำได้โดยการนั่งเรือไปยังแม่น้ำอูตามแม่น้ำโขงหรือตามถนนไปยังหมู่บ้าน ช่างไห ที่คุณจะได้เห็นชาวบ้านที่ทำ 'เหล้าลาว' (เหล้าข้าวหมัก)

นำท่านสู่ บ้านซ่างไห เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษ์และนักท่องเที่ยวแวะมาอย่างไม่ขาดสาย ด้วยการเป็นหมู่บ้านที่มีความชำนาญพิเศษในการต้มเหล้าขาย บ้านซ่างไห อยู่ริมแม่น้ำโขงก่อนถึงบ้านปากอู 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำติ่ง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้าหรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า เหล้าลาว  ซึ่งถ้าลองเดินทางไปรอบๆหมู่บ้าน จะสังเกตุได้ว่า เขาจะมีการทำกันแทบทุกบ้าน มองได้จากไห และถังลิตรใหญ่ๆที่ตั้งอยู่สภาพเหมือนโดนไฟเผา แล้วก็มีหลายหลังที่กำลังซาวข้าวเพื่อหมักทำเหล้าอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวก็นิยมมาซื้อเหล้าขาว หรือเหล้าลาวเหล่านี้กลับไปเป็นของฝาก

นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี และ น้ำตกแก้วมงคล ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร

ที่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตักบาตรในหลวงพระบาง เป็นเวลากว่า 600 ปี ที่ชาวบ้านในเมืองมรดกโลกแห่งยูเนสโกจะตื่นขึ้นมาก่อนเวลาฟ้าสางเพื่อที่จะเตรียมตัวไป “ตักบบาตร” และเมื่อพระอาทิตย์เริ่มฉายแสง ชาวบ้านจะพากันหาจุดเตรียม เพื่อที่จะรอขบวนพระบิณฑบาตร. พระสงฆ์หลายร้อยคนจากวัด 35 แห่งของหลวงพระบางจะเดินบิณฑบาตรอย่างเงียบ ๆ ด้วยสมาธิ ในขณะที่พวกเขารับบิณฑบาตร ท่านก็จะให้ศีลให้พรแก่ผู้มาตักบาตร และนี่คือการปฏิบัติของชาวพุทธในการทำบุญต่อพระในเมืองหลวงพระบาง การตักบาตรให้พระนี้ ผู้คนเหล่านั้นจะได้ผลบุญผลกุศล เพื่อนที่จะอุทิศให้แก่ตัวพวกเขาเองในอนาคต

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ ตลาดเช้า ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

นำท่านสู่ ร้านกาแฟ Dao Coffee ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อของหลวงพระบาง ที่ไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มาเยือนต้องลิ้มรอง และติดใจในรสชาติของกาแฟทั้งคั่วใหม่ๆหอมๆ อิสระดื่มกาแฟตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ บ้านผานม เมืองหลวงพระบางเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางมักถูกกำชับว่า “พลาดไม่ได้” เพราะบ้านผานมมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบ้านผานม นำผ้าทอมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อที่ศูนย์หัตถกรรมกลางหมู่บ้านแต่เดิมนั้น บรรพบุรุษของชาวลื้อหมู่บ้านผานมถูกกวาดต้อนมาจากดินแดนสิบสองปันนา ครั้งแรก ในพ.ศ.2390 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นประเทศราชของไทยอยู่ ในครั้งนั้น กองทัพไทยยกทัพขึ้นไปปราบจลาจลซึ่งเกิดขึ้นในเมืองหลวงเชียงรุ้งของแคว้นสิบสองปันนา โดยเกณฑ์ทัพเมืองหลวงพระบาง ซึ่งพระเจ้าสุกเสิมเป็นเจ้าครองนครขึ้นไปช่วยด้วย หลังปราบจลาจลเรียบร้อยแล้ว ได้กวาดต้อนครอบครัวอุปราชเชียงรุ้งและบ่าวไพร่ชาวลื้อมาไว้ในเขตเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นนำท่านสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศหลวงพระบาง

15.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบิน FD1031

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ           

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6719,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
รหัส 090-6822 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=3572

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/090-6822.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา