ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 4 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์
รหัสทัวร์
036-4167
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรักหมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
 • หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-หาดหมีเค-วัดหลินอึ๋ง-โบสถ์สีชมพู
 • กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก-บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้
 • อุโมงค์เก็บไวน์-พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล์
 • สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้-ตลาดฮาน

แผนการเดินทาง

13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย(FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.55 น.ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD638 (15.55-17.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผ่านตัวเมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที่ขึ้นชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน

นำท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน (Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจคล้องใส่สะพาน ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ทางด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเวียดนาม (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตำหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบื้องญวน,ขนมจีนหมูปิ้ง)

พักที่ Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว (2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

นำทุกท่านเดินทางสู่ชายหาดหมีเค(My Khe Beach) เป็นชายหาดสีขาวที่ทอดยาวเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ซึ่งชายหาดแห่งนี้อดีตสมัยสงคราม ทหารเอริกันที่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่เวียดนามส่วนใหญ่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันชายหาดแห่งงนี้เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราและสปา ให้ทุกท่านอิสระในถ่ายรูป และเดินเล่นที่บริเวณชายหาด

จากนั้นแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้า เช็ดตัว อิสระ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร)

พักที่ Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว (2 คืน)

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คน ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก

จากนั้นชมโบสถ์คริสต์สีชมพู(Danang Cathedral) ใจกลางเมืองดานัง ความพิเศษของที่นี่ก็คือตัวอาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทาสีชมพูอ่อนทั้งหลัง ทำให้เป็นที่สนใจของคนที่ผ่านไปมาโบสถ์คริสต์สีชมพู เมืองดานัง โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นสมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และเป็นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานัง ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมหลักของชาวคริสต์ในเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์(BanaHills) ตื่นเต้นตื่นตากับกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุดแวะพักมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศเย็นๆ บ้างครั้งเมฆจะลอยต่ำ ลงมาสัมผัสกับกระเช้าที่เรานั่งอยู่ จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสหมู่บ้านฝรั่งเศส(French Village) ที่การก่อสร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานาฮิลล์แต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะ ถูกทิ้งร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

นำท่านพบกับวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม้ วัด ร้านอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตั้งแต่แบบเด็กๆ จนถึงตื่นเต้นแบบผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบั้ม TOWER DROP ม้าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นต้น หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทุก มุมสวยๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมสะพานมือสีทอง (Golden bridge) พลาดไม่ได้กับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเช้ามีหมอกบางๆก็ เป็นภาพที่สวยงามดังจินตนาการ

ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar ที่มีอุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม

นำท่านลงกระเช้าเดินทางต่อสู่ตัวเมืองดานัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านสู่ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ)

18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639 (18.10-19.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง

19.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
04 มิ.ย. 66 - 07 มิ.ย. 6614,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 6614,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ก.ค. 66 - 04 ก.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
08 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
05 ส.ค. 66 - 08 ส.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6615,999 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6618,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 7. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 8. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 7. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง (ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการ)
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 10. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 12. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
รหัส 036-4167 ทัวร์เวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=566

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/036-4167.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรักหมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-หาดหมีเค-วัดหลินอึ๋ง-โบสถ์สีชมพู กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก-บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้ อุโมงค์เก็บไวน์-พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล์ สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้-ตลาดฮาน
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา