ทัวร์ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง
รหัสทัวร์
016-4594
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)

ไฮไลท์

 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี
 • ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
 • เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว

แผนการเดินทาง

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) หรือ นกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที ตั๋วเครื่องบินของคณะใช้ระบบ Random หรือสุ่มเลือกที่นั่ง ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ดังนั้นที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการระบุที่นั่ง สายการบินมีบริการเลือกที่นั่งตามที่ต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรดสอบถามพนักงานขาย

06.05 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อุดรธานี โดย สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)  เที่ยวบินที่ SL 600 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หรือ นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD300 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ( 07.50 - 09.00 )  ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชม ประตูซัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด

ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนั้นได้อัญเชิญมาที่ประเทศไทย ปัจจุบันพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น, เมืองไซ, หลวงพระบาง, วังเวียง, โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์

16.05 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ

18.00 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เย็น บริการอาหารเย็นหลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET)

ที่พัก  SUNWAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง

05.30 น. ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เช้า  บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง”  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า น้ำตก มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น เป็นผาและธารน้ำในสีเขียวมรกต มีความสูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน ซึ่งบางจุดของชั้นน้ำตกนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนหลวงพระบาง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความสำคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน 

จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่"

18.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระะการออกตั๋วรถไฟของคณะเป็นระบบสุ่มเลือก หรือ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนรถไฟได้

19.20 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟวังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น บริการอาหารเย็น

ที่พัก VILAYVONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง

เช้า  บริการอาหารเช้า

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้นเป็นที่ราบที่ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รู้จักในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

จากนั้นนำท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากภูเขาหินปูน ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทยเพื่อเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

20.45 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน นกแอร์ (Nok Air)  เที่ยวบินที่ DD 319 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือ ไลอ้อนแอร์ (LION AIR) เที่ยวบินที่ SL611 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ( 19.30 - 20.40 น.)

21.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 6611,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
09 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 6611,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 6611,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6614,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ส.ค. 66 - 03 ส.ค. 6614,990 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
02 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 6614,990 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
06 ส.ค. 66 - 08 ส.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 6615,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
07 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 6611,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 6611,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
14 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
17 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 6610,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 6612,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ต.ค. 66 - 03 ต.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 6614,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6615,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 6613,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6614,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 6614,990 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 2. ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 4. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (เสริมเตียง)
 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว กรมธรรม์คุ้มครองวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 10. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 1. ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 2. ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กก. 1 ชิ้น
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิสลาม, เจ หรือ มังสวิรัติ
 4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 900 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดังนี้

- สำเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปผู้เดินทาง (PASSPORT) ที่อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ได้

- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องได้รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน

2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

*** เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ***

แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการ 4,500 บาท

แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำรถนำเที่ยว, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จำนวน 6,000 บาท

แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
รหัส 016-4594 ทัวร์ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง
ราคาเริ่มต้น 10,990 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย Nok Air (DD)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=991

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/016-4594.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ 2 เที่ยว
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา